Menu

Corona: maatregelen derde kwartaal 2021

Het financiële steunpakket voor ondernemers die getroffen zijn door de coronamaatregelen wordt verlengd met drie maanden (juli t/m september 2021). Bij sommige regelingen zijn de voorwaarden gewijzigd. We geven in dit artikel een overzicht van de belangrijkste niet-fiscale maatregelen.

NOW
De NOW, een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven, gaat ook in het derde kwartaal van 2021 gelden. Voor deze tegemoetkoming geldt een nieuwe referentiemaand. Het gaat nu om de loonsom over februari 2021 in plaats van juni 2020.

Met ingang van het derde kwartaal van 2020 telt de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) niet meer mee als omzet. Hierdoor wordt het omzetverlies hoger, zodat werkgevers meer NOW kunnen ontvangen.

TVL
Ook de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt voortgezet in het derde kwartaal van 2021.

Bovendien is de referentieperiode voor het tweede kwartaal van dit jaar verruimd. U kunt zelf kiezen of u de omzet over het tweede kwartaal van 2021 vergelijkt met het tweede kwartaal van 2019 of met het derde kwartaal van 2020.

Er is een speciale TVL-regeling voor starters in het leven geroepen. U kunt deze TVL sinds 31 mei 2021 aanvragen. In een apart artikel besteden we hier aandacht aan.

Tozo
De Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) wordt eveneens met drie maanden verlengd. U kunt deze aanvragen tot 1 oktober 2021. De Tozo kent een tegemoetkoming in de kosten van levensonderhoud op het sociaal minimum en een lening voor bedrijfskapitaal.

Tozo-leningen voor bedrijfskapitaal hoeven pas vanaf 1 januari 2022 te worden terugbetaald. Dat was 1 juli 2021. Pas vanaf 1 januari 2022 gaat er een rente lopen over deze leningen, van 2%. De leningen mogen in 60 maanden worden afgelost. Dat was 42 maanden.

TONK  verruimd
Ook de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) wordt verlengd tot 1 oktober 2021. Sommige gemeenten verruimen de regeling bovendien met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021. De regeling is bedoeld voor huishoudens die door een inkomensterugval vanwege corona de noodzakelijke (woon)kosten niet meer kunnen betalen. Het kabinet heeft er bij gemeenten op aangedrongen de regeling ruimhartiger toe te passen

Coronakrediet nieuw: TOA
MKB-bedrijven kunnen via Qredits in aanmerking komen voor een TOA-krediet (Time Out Arrangement) van maximaal € 100.000. Met dit krediet kunnen bedrijven vanuit een WHOA-traject een doorstart maken, hun bedrijfsactiviteiten aanpassen of uitbreiden. Via de WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) kan een ondernemer zonder instemming van alle schuldeisers toch een akkoord bereiken op een schuldregeling en zo een faillissement voorkomen. Voor TOA-krediet komen alleen MKB-bedrijven met levensvatbare bedrijfsactiviteiten in aanmerking. De ondernemer krijgt bovendien 12 maanden gratis coaching bij de doorstart van het bedrijf.  

Coronakredietfaciliteiten
De bestaande coronakredietfaciliteiten worden verlengd tot 31 december 2021. Het gaat om de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB-C), de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO-C), het Klein Krediet Corona (KKC) en de Qredits Corona OverbruggingsLening (COL). Na 30 juni 2021 eindigt wel de garantieregeling herverzekering van leverancierskredieten.

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-53514061-1');