Menu

Ontslag om bedrijfseconomische redenen

Het UWV stelt regelmatig nieuwe uitvoeringsregels vast voor ontslag om bedrijfseconomische redenen. Het arbeidsrecht ontwikkelt zich immers voortdurend door nieuwe regelgeving en rechtspraak. De uitvoeringsregels geven partijen houvast. In oktober 2019 is een nieuwe versie beschikbaar gekomen. Wat zijn eigenlijk bedrijfseconomische redenen voor ontslag?

Het UWV noemt zes bedrijfseconomische redenen die grond kunnen zijn voor ontslag:

Slechte of slechter wordende financiële situatie
De werkgever moet de slechte of slechter wordende financiële situatie van de onderneming beschrijven en aangeven wat daar de achterliggende reden van is.

Werkvermindering
Bij deze reden ligt de focus op de feitelijke overbezetting van personeel als gevolg van werkvermindering. Voor de beoordeling is allereerst nodig dat de werkgever de oorzaak van de werkvermindering toelicht. Ook is het belangrijk te weten hoe de hoeveelheid werk en de personele bezetting zich over een ruime periode hebben ontwikkeld.

Organisatorische of technologische veranderingen
De werkgever zal hier aannemelijk moeten maken dat het treffen van maatregelen die leiden tot het structureel vervallen van arbeidsplaatsen (dat wil zeggen, bezien over een toekomstige periode van 26 weken) noodzakelijk is voor een doelmatige bedrijfsvoering.

Bedrijfsverhuizing
De beslissing om (een deel van) de onderneming te verhuizen is een bijzondere vorm van organisatorische veranderingen. De werkgever moet zijn beweegredenen uiteenzetten en aannemelijk maken dat deze beslissing ten dienste staat van een doelmatige bedrijfsvoering. De verhuizing van de onderneming of overheveling van alle activiteiten naar een andere vestiging leidt er toe dat de arbeidsplaats van de werknemer(s) op de te sluiten locatie komt te vervallen.

Beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming
Bij bedrijfsbeëindiging worden de activiteiten van de onderneming definitief beëindigd. Worden de activiteiten elders voortgezet, dan is geen sprake van beëindiging.

Vervallen van loonkostensubsidie
Als sprake is van het vervallen of verlagen van een voor een werknemer bestemde (en aldus persoonsgebonden) loonkostensubsidie, mag de werkgever deze werknemer voor ontslag voordragen (als herplaatsing in een andere functie niet mogelijk is). Als deze werknemer in feite hetzelfde (reguliere) werk verricht en even productief is als andere werknemers (waar geen loonkostensubsidie voor is verleend), zal het enkele feit dat voor een werknemer de loonkostensubsidie vervalt geen reden kunnen zijn voor het verlenen van toestemming.

Tip: U vindt de nieuwe uitvoeringsregels hier. Het is een document van 110 pagina’s.

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-53514061-1');